Modernizacja sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w miejscowości Giżycko od komory K42 do miejsca podłączenia budynku przy ulicy Kombatantów 3

 


Benyficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Giżycko, ul. Szarych Szeregów 13

Koszt kwalifikowany zadania: 183 800,28 PLN

Koszt dofinansowania w formie umorzenia pożyczki: 120 000,00 PLN

 


Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 


www.wfosigw.olsztyn.pl